Regionale uitvoerders

Informatie voor zorgaanbieders
Thuis&Veilig selecteert onder de coöperatieleden in de diverse regio’s een regionale uitvoerder. Regionale verankering, kwaliteit en prijs vormen de uitgangspunten. De uitvoerder verzorgt de acute verpleegkundige zorg in de avonden, nachten en weekenden voor alle aangesloten leden in het desbetreffende gebied. Het uiteindelijke uitvoeringsgebied bestaat bij voorkeur uit meerdere HAP-regio’s die samen een logisch werkgebied vormen.

VOORDELEN

  • Betere dekking van de kosten voor zorgcentrale en wachtfunctie in avonden, nachten en weekenden.
  • Redelijker aandeel andere verzekeraars in bekostiging ANW-lijn i.p.v. alleen de marktleider.
  • Groter aantal aanbieders in de regio dat zich committeert aan één regionale uitvoerder.
  • Uniforme afspraken ten aanzien van processen en innovaties rond bijvoorbeeld sleutelbeleid.

SELECTIE REGIONALE UITVOERDERS

Zodra duidelijk is welke zorgaanbieders deelnemen aan Thuis&Veilig start het inkoopproces met de zorgverzekeraars. Proces-, beleids- en kwaliteitscriteria staan opgenomen in het (te publiceren) inkoopbeleid. Een aanzet in dat verband treft u aan bij het onderdeel downloads. Het streven is het beleid aan te laten sluiten op de kwaliteitsuitgangspunten zoals zorgverzekeraars voor ogen hebben. Thuis&Veilig bepaalt het definitieve regionaal uitvoerderschap als de afspraken met de betreffende zorgverzekeraars rond zijn.

VOORBEREIDING REGIONAAL UITVOERDERSCHAP

Per 1 januari 2018 dient de regionale uitvoerder te zijn voorbereid op uitvoering. Doelstelling is de basis gereed te hebben zodat de zorgkwaliteit in elk geval gelijk is aan het voorgaande jaar. Stapsgewijs wordt een meerjarig ontwikkel- en best practice proces door Thuis&Veilig gefaciliteerd. Er blijft ruimte voor regionale verschillen.

Het is essentieel dat een beoogd regionaal uitvoerder zich operationeel voorbereidt. Aandachtspunten voor uitvoerders vindt u bij de downloads verderop op deze pagina. U kunt hier ook de stappen en actuele informatie met betrekking tot tijdslijnen, publicatie, offerte, beoordeling en toekenning van regionaal uitvoerderschap vinden.

COMMUNICATIE MET ZORGVERZEKERAARS

Communiceer met uw zorgverzekeraar op welke wijze u met Thuis&Veilig wilt samenwerken: als lid of als lid-regionaal uitvoerder.

Maak in uw reguliere verkoopproces met uw zorgverzekeraar(s) in de tariefbespreking expliciet onderscheid tussen het tariefdeel reguliere wijkverpleging en het budget/tariefdeel voor acute zorg (regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg). Voor dit laatste verwijst u naar Thuis&Veilig. Hierdoor kan voor het einde van de inkoop 2018 bepaald worden hoe een en ander wordt ingeregeld.

Rond de afspraken met uw zorgverzekeraar af op basis van de uitkomst van de tariefbespreking van Thuis&Veilig met de zorgverzekeraar. U kunt gebruikmaken van een brief voor uw zorgverzekeraar die deze insteek samenvat. Aandachtspunten voor uitvoerders vindt u bij de downloads verderop op deze pagina.

Bekijk alle informatie die belangrijk is voor u als (aspirant) regionale uitvoerder

FAQ

Hier vindt u veelgestelde vragen over Thuis&Veilig. Deze actualiseren wij regelmatig aan de hand van vragen die bij ons binnen komen. Wordt uw vraag niet beantwoord op de site, neem dan contact met ons op!
Wat houdt regionaal uitvoerderschap in?
Als regionaal uitvoerder levert u voor uw eigen organisatie én voor niet-uitvoerende leden van de coöperatie de bereikbaarheid, beschikbaarheid en meestal ook de daadwerkelijk uitruk voor onplanbare ANW – zorg. Dat doet u in goed overleg met deze regionale leden, via een overlegtafel. Daarin komen alle operationele zaken aan de orde om goed samen te werken en deze zorg goed te regelen.
Moet ik lid zijn van Thuis&Veilig om regionaal uitvoerder te kunnen zijn?
Wat staat ons allemaal te doen?
Mag ik regionaal uitvoerder zijn in een ander werkgebied dan mijn huidige werkgebied?
Hoe communiceer ik met mijn zorgverzekeraar dat ik met Thuis&Veilig wil meedoen?

DOWNLOADS

Hier vindt u diverse documenten met achtergrondinformatie over Thuis&Veilig en de werkwijze van de coöperatie.
Contractering en inregelproces

Coöperatie
Thuis&Veilig

Samen zorgen we voor betere acute verpleegkundige zorg, op afstand en aan huis in avonden, nachten en weekenden!

Voordelen voor leden, regionale uitvoerders en zorgverzekeraars
  • Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners
  • Regionale inbedding
  • Kwaliteit
  • Continuïteit
  • Betaalbaarheid
  • Doelmatigheid (adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit)
088-0234702 | paul@thuisenveilig.nl | www.thuisenveilig.nl