Thuis&Veilig

Informatie over de coöperatie
Coöperatie Thuis&Veilig is een initiatief van 5 thuiszorgaanbieders: Zuidzorg, Fundis, Espria, Florence en Sensire. De initiatiefnemers streven naar een landelijke dekking van bereikbaarheid en beschikbaarheid van verpleegkundige inzet bij acute zorgvragen in de avonden, nachten en weekenden. Acute zorg kan namelijk slimmer, goedkoper en kostendekkend zijn als zorgaanbieders en zorgverzekeraars het samen doen.

ACHTERGRONDEN

In Nederland is sprake van een toename van het aantal ongeplande acute zorgvragen. Hierdoor neemt de druk op huisartsenposten, Spoedeisende Hulp en ambulancezorg toe. Demografische en maatschappelijke trends zoals vergrijzing, toename van het aantal chronisch zieken en het langer zelfstandig thuis wonen zijn hier debet aan.

HUIDIGE SITUATIE

Voor zorgaanbieders is het onrendabel om acute ongeplande zorg ‘buiten kantooruren’ aan te bieden. Hoge beschikbaarheidskosten en lage tarieven zijn hier de oorzaak van. En zorgverzekeraars moeten alleen voor eigen verzekerden inkopen. Dit is zowel voor zorgverzekeraars als zorgaanbieders geen optimale situatie. Thuis&Veilig neemt deze nadelen weg door per regio één aanbieder te selecteren. Acute opvolging wordt zo kwalitatief beter, betaalbaarder en doelmatiger uitgevoerd.

HOE HET WERKT

Thuis&Veilig nodigt zorgaanbieders (leden van ActiZ en BTN) uit lid te worden. Thuis&Veilig zal voor deze leden de acute zorg in de avonden, nachten en weekenden per regio op één plek onderbrengen. Dat kan ook via bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio.

Thuis&Veilig selecteert in de diverse regio’s een regionale uitvoerder op basis van regionale verankering, kwaliteit en prijs. Deze regionale uitvoerder verzorgt de acute verpleegkundige zorg in de avonden, nachten en weekenden voor alle aangesloten leden in het desbetreffende gebied. Het uiteindelijke uitvoeringsgebied van een regionale uitvoerder bestaat bij voorkeur uit meerdere HAP-regio’s die samen een logisch werkgebied vormen.

Bestaande cliënten met een acute zorgvraag kunnen het voor hen bekende telefoonnummer bellen. Zij krijgen een gepaste oplossing voor de acute zorgvraag.

Thuis&Veilig brengt acute en ongeplande verpleegkundige zorg in de avonden, nachten en weekenden per regio op één plek onder.

Coöperatie
Thuis&Veilig

Samen zorgen we voor betere acute verpleegkundige zorg, op afstand en aan huis in avonden, nachten en weekenden!

Voordelen voor leden, regionale uitvoerders en zorgverzekeraars
  • Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners
  • Regionale inbedding
  • Kwaliteit
  • Continuïteit
  • Betaalbaarheid
  • Doelmatigheid (adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit)
088-0234702 | paul@thuisenveilig.nl | www.thuisenveilig.nl